İş Hukuku ve İK süreçleri Uyum Hizmetleri | Universal Hukuk
Logo

İş Hukuku ve İK süreçleri Uyum Hizmetleri

Universal, Anayasa, 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi temel düzenlemeler, yan düzenlemeler ve mahkeme kararlarıyla çerçevesi çizilen iş hukuku süreçlerinde hukuki görüş ve yönlendirme, iş sözleşmeleri, yan sözleşmeler ve kurumsal dokumanların hazırlanması, incelenmesi, insan kaynakları süreçlerine hukuki destek, danışmanlık, sulh, dava ve ihtilaf çözümü konularında engin deneyim sahibidir.

 

Universal bu kapsamda;

  • Danışmanlık hizmeti verdiği müvekkillerinin özellikle insan kaynakları departmanı ile düzenli iletişim halinde olup kurumlardan gelen her türlü müzekkerenin cevaplandırılması konusunda destek olunması; iş güvenliği ve 4857 Sayılı İş Kanunu ile bağlı kalmaksızın İş Hukuku düzenlemelerini etkileyecek nitelikteki her türlü güncel kanuni düzenleme ve yasal prosedürler hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi,
  • Danışmanlık hizmeti verdiği müvekkilleri için iş hukuku kapsamında incelenmesi veya hazırlanması gereken sözleşme, protokol, tutanak, form vb. belgelerin hazırlanması ve revize edilmesi,
  • Her türlü işçi-işveren uyuşmazlıklarında sürecin dava yoluna gidilmeden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümlenebilmesi adına, taraflar arasında uzlaşma sağlanmak amacıyla gerekli görüşmelerin sağlanması, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi,
  • Her türlü işçilik alacağı hakkında yaşanan uyuşmazlıklarda yasal süreçlerin yürütülmesi,
  • 30 ve üzeri personele sahip olup iş güvencesi kapsamında olan müvekkiller için işe iade davası kapsamında uyuşmazlıkların yürütülmesi,
  • İş kazası sebebiyle maluliyeti olan veya maluliyet olmaksızın çalışmasına ara veren ya da devam edemeyen işçi konumundaki müvekkilleri için iş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatları hakkındaki süreçlerin yürütülmesi,
  • İşveren konumundaki müvekkilleri için iş kazası yaşanmaması adına gerekli güvenlik önlemlerinin alınması noktasında müvekkillerin bilgilendirilmesi ve en nihayetinde bu husustaki her türlü yasal süreçlerin yürütülmesi,
  • Hizmet tespiti ve ücret tespiti talepli davalar için dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi süreçlerinde efektif ve sonuç odaklı servisler verir.

 

Bununla birlikte Universal, günümüzde kurumsal bir insan kaynakları yapısının tesisi ve sürdürülebilirliği, şirket itibarı, çalışan bağlılığı ve tercih sebebi olması, marka değeri, cezai, idari ve hukuki sorumluluklardan korunma, yatırımcı, devlet ve toplum ilişkileri için bir gereklilik haline gelen, uluslararası çalışma ve insan hakları standartlarına uygun bir iç yapının oluşturulması süreçlerine destek hizmetleri verir.

Bu kapsamda Universal, şirketlerin, IK süreçlerinde istihdam politikalarının oluşturulması, iş ilanından başlayarak fesih ve sonrası ilişkileri de kapsayacak şekilde çalışan deneyimi standartlarının oluşturulması, fazla mesai, yıllık izin ve diğer izinler, ücret ve yan haklar politikalarının oluşturulması, disiplin prosedürünün oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulması, global iş etiği politikalarının oluşturulması, mobing,  ve tacizle mücadele, çocuk işçi çalıştırma yasağı gibi politika, prosedür ve kuralların oluşturulması konusunda IK birimlerine destek verir.

Universal, çalışma ilişkisinin dinamiklerini belirleyen iş sözleşmelerinin sözleşme hazırlama tekniklerine uygun bir şekilde, sözleşmenin türü, süresi, görev tanımı, deneme süresi, çalışma koşulları, tatiller, fazla mesai, ücret, muvafakatler, yan haklar, gizlilik, rekabet etme yasağı, buluşlar ve fikri mülkiyet hükümleri gibi hükümlerinin mevzuata ve şirket yapısına uygun bir şekilde hazırlanması konusunda deneyim sahibidir. Bununla Birlikte Universal, iş sözleşmelerinin eki niteliğindeki kişisel veri işleme ve aktarma politikası, açık rıza formları, ticari gizlilik taahhüdü, iş etiği, disiplin yönetmeliği ve diğer politika ve prosedürlerin hazırlanması konusunda destek hizmetleri verir.

Universal, iş sözleşmelerinin sonlandırılması süreçlerinde fesih ve ikale süreçlerinin mevzuat hükümlerine uygun bir şeklide yürütülerek sonuçlandırılması konusunda proaktif destek hizmetleri verir.

Universal periyodik iş hukuku ve uyum eğitimleri ile IK süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, mevzuat ve mahkeme kararlarındaki değişikliklere göre süreçlerin revize edilmesi konularında destek hizmetleri verir.