Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler
LogoAv. Oğuz Çelik 4 Jul, 2024 universal

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Yeni Düzenlemeler


Giriş

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler, küresel finans piyasalarında giderek önem kazanmaktadır. Türkiye'de de bu alandaki yasal çerçeveler sıkılaştırılmakta ve netleştirilmektedir. 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine yönelik önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu yazıda, aynı tarihli Sermaye Piyasası Kurumu ("SPK") tarafından yayımlanan duyuru metni ile öngörülenlerin Türk kripto varlık piyasasına etkileri, düzenlemelerin detayları ve olası sonuçları üzerinde durulacaktır.

1.Düzenlemelerin Kapsamı ve Hedefleri

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alarak, bu alanda faaliyet gösteren firmaların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenip denetlenmesini sağlamaktadır. Bu durum, piyasa şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve saklama hizmetleri gibi temel faaliyetler, artık sıkı düzenlemelere tabi olacak ve belirli standartlara uygun olarak yürütülecektir.

2.Duyurunun Kapsamı

02.07.2024 tarihli duyuru, Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik getirilen yeni kanuni düzenlemelerin detaylarını içermektedir. Bu duyuru, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum sağlaması gereken yükümlülükleri ve süreçleri kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır:

2.1. Başvuru ve Faaliyet İzni:

 • Mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcıları, faaliyetlerine devam edebilmek için 02.08.2024 tarihine kadar SPK'ya belirli belgelerle başvuruda bulunmalıdır.
 • Başvurular, Kanun'un 35/B ve 35/C maddeleri hükümleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemelerde belirtilen şartları karşılamalıdır.

 • Faaliyete yeni başlamak isteyenler, ikincil düzenlemelerde öngörülen şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunmalıdır.

2.2. Tasfiye Süreci:

 • Faaliyetlerine devam etmeyi tercih etmeyen hizmet sağlayıcılar, 02.08.2024 tarihine kadar tasfiye kararı alacaklarına ve yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair beyanlarını sunmalıdır.
 • Tasfiye sürecinde olan kuruluşlar, müşterilerine durumu internet siteleri, elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla bildirmelidir.

2.3. Yurt Dışı Hizmet Sağlayıcıları:

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Türkiye'deki faaliyetlerini 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmak zorundadır.

 • Bu tarihten sonra Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edenler, Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca cezalandırılacaktır.

2.4. ATM ve Elektronik Cihazlar:

 • Türkiye'de yerleşik ATM ve benzeri cihazların kripto varlık transferlerine olanak tanıyan faaliyetleri de 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırılmalıdır.

2.5. İkincil Düzenlemeler:

Kanun kapsamında çıkarılacak ikincil düzenlemeler, hizmet sağlayıcılarının uyum göstermesi gereken teknik ve operasyonel gereksinimleri belirleyecektir.

 • İkincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce faaliyet başlatmak isteyen kuruluşlar, Ek/1 ve Ek/2'de yer alan bilgi ve belgelerle birlikte SPK'ya başvuruda bulunmalıdır.

2.6. Kamuoyuna Bilgilendirme:

 • Kurula yapılan başvurular, SPK'nın internet sitesinde "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi" adı altında ilan edilecektir.
 • Tasfiye kararı alan kuruluşlar, bu durumu internet sitelerinde ve diğer iletişim kanallarında duyurmalıdır.

2.7. Yaptırımlar:

Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan veya tasfiye sürecini tamamlamayan kuruluşlar hakkında Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca işlem tesis edilecektir.

Tasfiye sürecinde müşterilerin transfer taleplerini yerine getirmeyenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilecektir.

2.8. SPK'ye Sunulacak Bilgi ve Belgeler:

SPK'ye sunulacak bilgi ve belgeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının operasyonel şeffaflığını ve uyumunu sağlamak için detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu belgeler, şirketin yasal, finansal ve teknik altyapısını değerlendirmeye yönelik olup, SPK'nin denetim rolünü etkin bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olacaktır.

2.8.1. Ek-1: Duyuru-Talep Edilen Belgeler

Yetkili Organ Kararı:

 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunmaya devam edileceğine dair beyan.

Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri:

 • Adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport örneği, diploma örneği ve özgeçmiş.

Şirketin Bilgi Sistemleri ve Operasyonel Süreçler:

 • Kullanılan bilgi sistemleri altyapısı.
 • Müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlar.
 • Yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçler.
 • Diğer iç ve dış sistemlerle entegrasyonlar (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.).
 • Operasyon ve raporlama süreçleri.
 • Risk yönetim süreçleri.

Saklama Altyapısı:

 • Kripto varlıkların ve müşterilerin nakit varlıklarına ilişkin saklama sistemi.
 • Kripto varlıkların saklaması için şirket dışından hizmet alınıp alınmadığı.

 • Kripto varlıkların saklamasının hangi cüzdan teknolojileri kullanılarak yapıldığı

Organizasyon Şeması:

 • Şirketin organizasyon yapısını gösterir şema.

2.8.2. Ek-2: Bilgi Formu

Şirket Bilgileri:

 • Ticaret unvanı, işletme veya marka adı, merkez adresi, şube adresleri, kuruluş tarihi, MERSİS numarası, ticaret sicil numarası, vergi dairesi ve numarası, telefon numarası, internet adresi, elektronik posta adresi, ödenmiş sermayesi.

Finansal Bilgiler:

 • Geçmiş dönemlere ilişkin bilanço büyüklükleri, iştirakler, çalışılan bankalar, banka dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere borçlar.

Ortaklık ve Yönetim Yapısı:

 • Şirketin ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları.

Müşteri ve Personel Bilgileri:

 • Müşteri sayısı, bakiyeli müşteri sayısı, personel türü ve sayısı.

Saklama Bilgileri:

 • Saklanan kripto varlık tür ve sayısı, saklanan kripto varlıkların cari değeri, sıcak ve soğuk cüzdanda bulunan kripto varlıkların değeri, müşteriler adına tutulan nakit varlıkların değeri.

Belgeler:

 • Şirket ana sözleşmesi, ticaret sicili kayıtları, son mali durumunu gösteren mali tablolar.

2.9. SPK'nin Edineceği Bilgi ve Belgelerin Kapsamı

SPK'ye sunulacak belgeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tüm operasyonel, finansal ve teknik yönlerini kapsamaktadır. Bu belgeler aracılığıyla SPK, hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin yasal ve güvenli bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyecektir. Bu bilgiler, SPK'nin piyasa düzenini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve sektörde şeffaflığı artırmak amacıyla kritik öneme sahiptir.

2.10. SPK'nin Denetim Rolünün Kapsamı

SPK'nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerindeki denetim rolü oldukça geniş kapsamlıdır. SPK, sunulan belgeler ve alınan bilgiler ışığında şu alanlarda denetim yapacaktır:

Uyum Denetimi:

 • Şirketlerin yasal düzenlemelere uygunluğunu ve gerekli lisans ve izinleri alıp almadığını denetleyecektir.

Finansal Denetim:

 • Şirketlerin mali durumunu ve finansal raporlarını inceleyerek, mali sağlamlıklarını değerlendirecektir.

Operasyonel Denetim:

 • Şirketlerin bilgi sistemleri, güvenlik önlemleri ve müşteri varlıklarının korunmasına yönelik politikalarını denetleyecektir.

Risk Yönetimi Denetimi:

 • Şirketlerin risk yönetim süreçlerini ve bu süreçlerin etkinliğini denetleyecektir.

İhlal ve Yaptırım:

 • Düzenlemelere uymayan şirketler hakkında yaptırımlar uygulayacak ve gerektiğinde lisans iptalleri gerçekleştirecektir.

3. İkincil Düzenlemeler Bekleniyor

02.07.2024 tarihli duyuru, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerin uygulamaya geçirilmesine yönelik bir bilgilendirme niteliğindedir. Bu duyuru, Kanun'da belirtilen ikincil düzenlemeler olmayıp, ikincil düzenlemelerin çıkarılmasına kadar geçici süreyle izlenecek prosedürleri açıklamaktadır. Kanun'un 35/B ve 35/C maddeleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum göstermesi gereken detaylı kuralları ve standartları belirleyecektir. Bu nedenle, sektör aktörlerinin bu geçiş sürecini dikkatle takip etmesi ve ikincil düzenlemeler yayımlandığında bu düzenlemelere hızla uyum sağlaması gerekmektedir.

4.Piyasa Aktörleri İçin Fırsatlar ve Zorluklar

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır. Büyük ve kurumsal firmalar için bu düzenlemeler, piyasada daha güçlü bir konum elde etmek için bir fırsat olabilir. Ancak küçük ve orta ölçekli firmalar, düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli olan yatırımlar nedeniyle zorlanabilir. Düzenlemelerin getirdiği ek yükümlülükler, bu firmaların operasyonel maliyetlerini artıracaktır.

5.Tüketici Koruma ve Piyasa Şeffaflığı

Yeni düzenlemeler, tüketicilerin haklarını koruma ve piyasa şeffaflığını artırma hedefini taşımaktadır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının düzenli olarak SPK'ya raporlama yapması ve belirli standartları karşılaması gerekecektir. Bu durum, tüketicilerin yatırımlarının güvence altına alınmasını sağlayacak ve olası dolandırıcılık faaliyetlerini engelleyecektir. Ayrıca, piyasa şeffaflığının artması, yatırımcı güvenini artıracak ve piyasaya olan ilgiyi olumlu yönde etkileyecektir.

6.İkincil Düzenlemeler ve Gelecek Adımlar

7518 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin yanı sıra, SPK tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır. Bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini daha ayrıntılı şekilde belirleyecek ve piyasa düzeninin sağlanmasında kritik rol oynayacaktır. İkincil düzenlemelerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet izinlerine ilişkin daha net kriterler belirlenecektir. Bu kriterler, hizmet sağlayıcıların teknolojik alt yapıları, güvenlik önlemleri, müşteri koruma politikaları gibi alanlarda belirli standartları karşılamasını zorunlu kılacaktır.

7.Yaptırımlar ve Hukuki Sonuçlar

Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan veya tasfiye sürecini tamamlamayan kuruluşlar, ciddi yaptırımlarla karşılaşacaktır. Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri suç kapsamına alınmış ve ağır cezalar öngörülmüştür. Bu durum, piyasa düzeninin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, düzenlemelere uyum sağlamayan firmalar, itibar kaybına uğrayarak müşteri güvenini yitirme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

8.Uluslararası Perspektif ve Türkiye'nin Konumu

Türkiye'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik bu düzenlemeleri, uluslararası piyasalarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir adım olarak değerlendirilmektedir. Birçok ülke, kripto varlık piyasalarını düzenlemek için benzer adımlar atmaktadır. Türkiye'nin bu alandaki düzenlemeleri, ülkenin kripto varlık piyasasında güvenilir bir aktör olma hedefini yansıtmaktadır. Bu durum, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırabilir ve ülkenin kripto varlık piyasasında bölgesel bir merkez olma potansiyelini güçlendirebilir.

9.Düzenlemelerin Ekonomik ve Teknolojik Etkileri

Yeni düzenlemelerin ekonomik ve teknolojik etkileri de dikkate değerdir. Kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren firmaların uyum sağlaması gereken teknolojik standartlar, sektörde yenilikçi çözümler ve gelişmiş güvenlik önlemlerinin benimsenmesini teşvik edecektir. Bu durum, Türkiye'nin FinTech ve kripto varlık ekosistemine olumlu katkılar sağlayabilir. Ayrıca, düzenlemelerin getirdiği ekonomik yükümlülükler, piyasada rekabetin artmasına ve hizmet kalitesinin yükselmesine katkıda bulunabilir.

10.Düzenlemelerin Sosyal ve Kültürel Boyutları

Kripto varlık piyasalarının düzenlenmesi, sadece ekonomik ve teknolojik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutları da olan bir konudur. Yeni düzenlemeler, kripto varlıkların toplumda daha geniş bir kabul görmesini sağlayabilir ve finansal okuryazarlığın artmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, düzenlemelerin getirdiği şeffaflık ve güven, toplumda kripto varlıklara olan güveni artırabilir ve bu alandaki bilgi ve farkındalığı yükseltebilir.

11.Düzenlemelerin Kripto Varlık Ekosistemine Etkisi

Kripto varlık ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi, büyük ölçüde düzenleyici çerçevelerin kalitesine bağlıdır. Türkiye'nin yeni düzenlemeleri, bu ekosistemi destekleyici nitelikte olup, kripto varlıkların yasal ve güvenli bir şekilde işlem görmesini sağlayacaktır. Bu durum, yeni girişimlerin ve inovatif projelerin ortaya çıkmasını teşvik edebilir ve kripto varlık ekosisteminin daha dinamik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunabilir.

Sonuç

7518 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler, Türkiye'nin kripto varlık piyasasındaki düzenleme ve denetim çabalarının önemli bir adımıdır. Bu düzenlemeler, piyasa güvenliğini artırmak, tüketicileri korumak ve piyasa şeffaflığını sağlamak amacıyla atılmıştır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yükümlülükler, piyasanın daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Uzun vadede, bu düzenlemelerin Türkiye'nin kripto varlık piyasasında güvenilir ve düzenli bir ortam oluşturmasına yardımcı olması beklenmektedir.

Giriş

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler, küresel finans piyasalarında giderek önem kazanmaktadır. Türkiye'de de bu alandaki yasal çerçeveler sıkılaştırılmakta ve netleştirilmektedir. 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine yönelik önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu yazıda, aynı tarihli Sermaye Piyasası Kurumu ("SPK") tarafından yayımlanan duyuru metni ile öngörülenlerin Türk kripto varlık piyasasına etkileri, düzenlemelerin detayları ve olası sonuçları üzerinde durulacaktır.

1.Düzenlemelerin Kapsamı ve Hedefleri

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alarak, bu alanda faaliyet gösteren firmaların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenip denetlenmesini sağlamaktadır. Bu durum, piyasa şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve saklama hizmetleri gibi temel faaliyetler, artık sıkı düzenlemelere tabi olacak ve belirli standartlara uygun olarak yürütülecektir.

2.Duyurunun Kapsamı

02.07.2024 tarihli duyuru, Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik getirilen yeni kanuni düzenlemelerin detaylarını içermektedir. Bu duyuru, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum sağlaması gereken yükümlülükleri ve süreçleri kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır:

2.1. Başvuru ve Faaliyet İzni:

 • Mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcıları, faaliyetlerine devam edebilmek için 02.08.2024 tarihine kadar SPK'ya belirli belgelerle başvuruda bulunmalıdır.
 • Başvurular, Kanun'un 35/B ve 35/C maddeleri hükümleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemelerde belirtilen şartları karşılamalıdır.

 • Faaliyete yeni başlamak isteyenler, ikincil düzenlemelerde öngörülen şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunmalıdır.

2.2. Tasfiye Süreci:

 • Faaliyetlerine devam etmeyi tercih etmeyen hizmet sağlayıcılar, 02.08.2024 tarihine kadar tasfiye kararı alacaklarına ve yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair beyanlarını sunmalıdır.
 • Tasfiye sürecinde olan kuruluşlar, müşterilerine durumu internet siteleri, elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla bildirmelidir.

2.3. Yurt Dışı Hizmet Sağlayıcıları:

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Türkiye'deki faaliyetlerini 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırmak zorundadır.

 • Bu tarihten sonra Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edenler, Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca cezalandırılacaktır.

2.4. ATM ve Elektronik Cihazlar:

 • Türkiye'de yerleşik ATM ve benzeri cihazların kripto varlık transferlerine olanak tanıyan faaliyetleri de 02.10.2024 tarihine kadar sonlandırılmalıdır.

2.5. İkincil Düzenlemeler:

Kanun kapsamında çıkarılacak ikincil düzenlemeler, hizmet sağlayıcılarının uyum göstermesi gereken teknik ve operasyonel gereksinimleri belirleyecektir.

 • İkincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce faaliyet başlatmak isteyen kuruluşlar, Ek/1 ve Ek/2'de yer alan bilgi ve belgelerle birlikte SPK'ya başvuruda bulunmalıdır.

2.6. Kamuoyuna Bilgilendirme:

 • Kurula yapılan başvurular, SPK'nın internet sitesinde "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi" adı altında ilan edilecektir.
 • Tasfiye kararı alan kuruluşlar, bu durumu internet sitelerinde ve diğer iletişim kanallarında duyurmalıdır.

2.7. Yaptırımlar:

Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan veya tasfiye sürecini tamamlamayan kuruluşlar hakkında Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca işlem tesis edilecektir.

Tasfiye sürecinde müşterilerin transfer taleplerini yerine getirmeyenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilecektir.

2.8. SPK'ye Sunulacak Bilgi ve Belgeler:

SPK'ye sunulacak bilgi ve belgeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının operasyonel şeffaflığını ve uyumunu sağlamak için detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu belgeler, şirketin yasal, finansal ve teknik altyapısını değerlendirmeye yönelik olup, SPK'nin denetim rolünü etkin bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olacaktır.

2.8.1. Ek-1: Duyuru-Talep Edilen Belgeler

Yetkili Organ Kararı:

 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunmaya devam edileceğine dair beyan.

Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri:

 • Adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport örneği, diploma örneği ve özgeçmiş.

Şirketin Bilgi Sistemleri ve Operasyonel Süreçler:

 • Kullanılan bilgi sistemleri altyapısı.
 • Müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlar.
 • Yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçler.
 • Diğer iç ve dış sistemlerle entegrasyonlar (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.).
 • Operasyon ve raporlama süreçleri.
 • Risk yönetim süreçleri.

Saklama Altyapısı:

 • Kripto varlıkların ve müşterilerin nakit varlıklarına ilişkin saklama sistemi.
 • Kripto varlıkların saklaması için şirket dışından hizmet alınıp alınmadığı.

 • Kripto varlıkların saklamasının hangi cüzdan teknolojileri kullanılarak yapıldığı

Organizasyon Şeması:

 • Şirketin organizasyon yapısını gösterir şema.

2.8.2. Ek-2: Bilgi Formu

Şirket Bilgileri:

 • Ticaret unvanı, işletme veya marka adı, merkez adresi, şube adresleri, kuruluş tarihi, MERSİS numarası, ticaret sicil numarası, vergi dairesi ve numarası, telefon numarası, internet adresi, elektronik posta adresi, ödenmiş sermayesi.

Finansal Bilgiler:

 • Geçmiş dönemlere ilişkin bilanço büyüklükleri, iştirakler, çalışılan bankalar, banka dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere borçlar.

Ortaklık ve Yönetim Yapısı:

 • Şirketin ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları.

Müşteri ve Personel Bilgileri:

 • Müşteri sayısı, bakiyeli müşteri sayısı, personel türü ve sayısı.

Saklama Bilgileri:

 • Saklanan kripto varlık tür ve sayısı, saklanan kripto varlıkların cari değeri, sıcak ve soğuk cüzdanda bulunan kripto varlıkların değeri, müşteriler adına tutulan nakit varlıkların değeri.

Belgeler:

 • Şirket ana sözleşmesi, ticaret sicili kayıtları, son mali durumunu gösteren mali tablolar.

2.9. SPK'nin Edineceği Bilgi ve Belgelerin Kapsamı

SPK'ye sunulacak belgeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tüm operasyonel, finansal ve teknik yönlerini kapsamaktadır. Bu belgeler aracılığıyla SPK, hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin yasal ve güvenli bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyecektir. Bu bilgiler, SPK'nin piyasa düzenini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve sektörde şeffaflığı artırmak amacıyla kritik öneme sahiptir.

2.10. SPK'nin Denetim Rolünün Kapsamı

SPK'nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerindeki denetim rolü oldukça geniş kapsamlıdır. SPK, sunulan belgeler ve alınan bilgiler ışığında şu alanlarda denetim yapacaktır:

Uyum Denetimi:

 • Şirketlerin yasal düzenlemelere uygunluğunu ve gerekli lisans ve izinleri alıp almadığını denetleyecektir.

Finansal Denetim:

 • Şirketlerin mali durumunu ve finansal raporlarını inceleyerek, mali sağlamlıklarını değerlendirecektir.

Operasyonel Denetim:

 • Şirketlerin bilgi sistemleri, güvenlik önlemleri ve müşteri varlıklarının korunmasına yönelik politikalarını denetleyecektir.

Risk Yönetimi Denetimi:

 • Şirketlerin risk yönetim süreçlerini ve bu süreçlerin etkinliğini denetleyecektir.

İhlal ve Yaptırım:

 • Düzenlemelere uymayan şirketler hakkında yaptırımlar uygulayacak ve gerektiğinde lisans iptalleri gerçekleştirecektir.

3. İkincil Düzenlemeler Bekleniyor

02.07.2024 tarihli duyuru, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerin uygulamaya geçirilmesine yönelik bir bilgilendirme niteliğindedir. Bu duyuru, Kanun'da belirtilen ikincil düzenlemeler olmayıp, ikincil düzenlemelerin çıkarılmasına kadar geçici süreyle izlenecek prosedürleri açıklamaktadır. Kanun'un 35/B ve 35/C maddeleri uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum göstermesi gereken detaylı kuralları ve standartları belirleyecektir. Bu nedenle, sektör aktörlerinin bu geçiş sürecini dikkatle takip etmesi ve ikincil düzenlemeler yayımlandığında bu düzenlemelere hızla uyum sağlaması gerekmektedir.

4.Piyasa Aktörleri İçin Fırsatlar ve Zorluklar

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır. Büyük ve kurumsal firmalar için bu düzenlemeler, piyasada daha güçlü bir konum elde etmek için bir fırsat olabilir. Ancak küçük ve orta ölçekli firmalar, düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli olan yatırımlar nedeniyle zorlanabilir. Düzenlemelerin getirdiği ek yükümlülükler, bu firmaların operasyonel maliyetlerini artıracaktır.

5.Tüketici Koruma ve Piyasa Şeffaflığı

Yeni düzenlemeler, tüketicilerin haklarını koruma ve piyasa şeffaflığını artırma hedefini taşımaktadır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının düzenli olarak SPK'ya raporlama yapması ve belirli standartları karşılaması gerekecektir. Bu durum, tüketicilerin yatırımlarının güvence altına alınmasını sağlayacak ve olası dolandırıcılık faaliyetlerini engelleyecektir. Ayrıca, piyasa şeffaflığının artması, yatırımcı güvenini artıracak ve piyasaya olan ilgiyi olumlu yönde etkileyecektir.

6.İkincil Düzenlemeler ve Gelecek Adımlar

7518 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin yanı sıra, SPK tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır. Bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini daha ayrıntılı şekilde belirleyecek ve piyasa düzeninin sağlanmasında kritik rol oynayacaktır. İkincil düzenlemelerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet izinlerine ilişkin daha net kriterler belirlenecektir. Bu kriterler, hizmet sağlayıcıların teknolojik alt yapıları, güvenlik önlemleri, müşteri koruma politikaları gibi alanlarda belirli standartları karşılamasını zorunlu kılacaktır.

7.Yaptırımlar ve Hukuki Sonuçlar

Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan veya tasfiye sürecini tamamlamayan kuruluşlar, ciddi yaptırımlarla karşılaşacaktır. Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri suç kapsamına alınmış ve ağır cezalar öngörülmüştür. Bu durum, piyasa düzeninin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, düzenlemelere uyum sağlamayan firmalar, itibar kaybına uğrayarak müşteri güvenini yitirme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

8.Uluslararası Perspektif ve Türkiye'nin Konumu

Türkiye'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik bu düzenlemeleri, uluslararası piyasalarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir adım olarak değerlendirilmektedir. Birçok ülke, kripto varlık piyasalarını düzenlemek için benzer adımlar atmaktadır. Türkiye'nin bu alandaki düzenlemeleri, ülkenin kripto varlık piyasasında güvenilir bir aktör olma hedefini yansıtmaktadır. Bu durum, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırabilir ve ülkenin kripto varlık piyasasında bölgesel bir merkez olma potansiyelini güçlendirebilir.

9.Düzenlemelerin Ekonomik ve Teknolojik Etkileri

Yeni düzenlemelerin ekonomik ve teknolojik etkileri de dikkate değerdir. Kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren firmaların uyum sağlaması gereken teknolojik standartlar, sektörde yenilikçi çözümler ve gelişmiş güvenlik önlemlerinin benimsenmesini teşvik edecektir. Bu durum, Türkiye'nin FinTech ve kripto varlık ekosistemine olumlu katkılar sağlayabilir. Ayrıca, düzenlemelerin getirdiği ekonomik yükümlülükler, piyasada rekabetin artmasına ve hizmet kalitesinin yükselmesine katkıda bulunabilir.

10.Düzenlemelerin Sosyal ve Kültürel Boyutları

Kripto varlık piyasalarının düzenlenmesi, sadece ekonomik ve teknolojik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutları da olan bir konudur. Yeni düzenlemeler, kripto varlıkların toplumda daha geniş bir kabul görmesini sağlayabilir ve finansal okuryazarlığın artmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, düzenlemelerin getirdiği şeffaflık ve güven, toplumda kripto varlıklara olan güveni artırabilir ve bu alandaki bilgi ve farkındalığı yükseltebilir.

11.Düzenlemelerin Kripto Varlık Ekosistemine Etkisi

Kripto varlık ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi, büyük ölçüde düzenleyici çerçevelerin kalitesine bağlıdır. Türkiye'nin yeni düzenlemeleri, bu ekosistemi destekleyici nitelikte olup, kripto varlıkların yasal ve güvenli bir şekilde işlem görmesini sağlayacaktır. Bu durum, yeni girişimlerin ve inovatif projelerin ortaya çıkmasını teşvik edebilir ve kripto varlık ekosisteminin daha dinamik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunabilir.

Sonuç

7518 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler, Türkiye'nin kripto varlık piyasasındaki düzenleme ve denetim çabalarının önemli bir adımıdır. Bu düzenlemeler, piyasa güvenliğini artırmak, tüketicileri korumak ve piyasa şeffaflığını sağlamak amacıyla atılmıştır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yükümlülükler, piyasanın daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Uzun vadede, bu düzenlemelerin Türkiye'nin kripto varlık piyasasında güvenilir ve düzenli bir ortam oluşturmasına yardımcı olması beklenmektedir.

Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız